1.  Vastutav töötleja

1.1. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Osaühing Catalogue-shop (edaspidi nimetatud BonPrix), äriregistri kood 10924418, asukoht Sära tee 11-2, Peetri, Rae vald, 75312.

1.2. Isikuandmete töötlemise tingimustega seonduvate küsimuste või avalduste korral on Teil võimalik pöörduda BonPrix’ klienditeeninduse poole, mille kontaktandmed on alljärgnevad:

Aadress: Sära tee 11-2, Peetri, Rae vald, 75312

E-posti aadress: info@bonprix.ee

Telefon: 6 870 707 (E-R 9:00-18:00, L 10:00-15:00)

 

2.  Üldised isikuandmete töötlemise põhimõtted

2.1. BonPrix töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas õigusaktidega.

2.2. BonPrix rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks, võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning arvestades isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning erineva tõenäosuse ja suurusega ohte.

 

3. Töödeldavad isikuandmed, nende allikad, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

3.1. Bonprix’ poolt töödeldavad isikuandmed hõlmavad isikuandmeid, mille olete BonPrix’-le avaldanud või mis on BonPrix’-le teatavaks saanud Teie avalduste ja taotluste menetlemisel, samuti Teiega lepingute ettevalmistamisel, sõlmimisel või täitmisel, sealhulgas kuid mitte ainult Teie:

3.1.1. isikuga seotud andmed (näiteks eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed);

3.1.2. kontaktandmed (näiteks postiaadress, e-posti aadress, kontakttelefoni number);

3.1.3. pangakonto või -kaardi number;

3.1.4. võrguidentifikaator (näiteks IP-aadress, küpsis);

3.1.5. tegevusala andmed (näiteks töökoht, ametikoht, töötatud aeg, kas tegutsetakse füüsilisest isikust ettevõtjana, ollakse töötu või pensionär, ollakse vanemapuhkusel, ollakse riikliku taustaga isik jms);

3.1.6. majanduslik seis (näiteks netosissetulek, igakuised finantskohustused ja majapidamiskulud,  kogumispensioni registrist või pangakonto väljavõttelt nähtuvad andmed jms);

3.1.7. andmed sõlmitud lepingute ning nende täitmise või rikkumise asjaolude kohta;

3.1.8. andmed tarbimisharjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta;

3.1.9. andmed tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta (näiteks kogutud punktide, võidetud auhindade jms kohta).

3.2. BonPrix’-l on õigus töödelda Teie punktis 3.1 sätestatud isikuandmeid, esmajoones punktides 3.1.1 (v.a. isikut tõendava dokumendi andmed) ja 3.1.2sätestatud andmeid, sõltumata Teie nõusolekust Teie avalduste ja taotluste menetlemiseks, sealhulgas Teie kasutajakonto loomise taotluse menetlemiseks ning Teie uudiskirjade ja kataloogide tellimise taotluste menetlemiseks ja täitmiseks, Teie avalduste ja taotluste alusel.

3.3. BonPrix’-l on õigus töödelda Teie punktis 3.1 sätestatud isikuandmeid, esmajoones punktides 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 ja 3.1.7 sätestatud andmeid,  sõltumata Teie nõusolekust müügilepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Teie taotluse alusel, näiteks Teie avalduste ja taotluste menetlemiseks ja neile vastamiseks, Teile kasutajakonto loomiseks ja selle kasutamise võimaldamiseks, Teiega müügilepingu sõlmimise või mittesõlmimise otsustamiseks ning müügilepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, sealhulgas kuid mitte ainult müügilepingu täitmiseks Teie isikuandmete edastamiseks BonPrix’-le teenuseid (sealhulgas klienditeenindus, post, maksed, raamatupidamine jne) osutavatele ja BonPrix’-d kaubaga varustavatele isikutele, Teie poolse müügilepingu täitmise üle järelevalve teostamiseks, sissenõutavaks muutunud nõuete sissenõudmiseks, õiguskaitsevahendite kasutamiseks, sealhulgas õigusabi nõutamiseks ning nõuete esitamiseks ja menetlemiseks kohtuväliselt või kohtumenetluse raames jne.

3.4. Kui Te BonPrix’-le oma eesnime, perekonnanime ja postiaadressi ei avalda, ei ole võimalik Teiega müügilepingut sõlmida. Kui Te BonPrix’-le muid punktis 3.3 loetletud andmeid ei avalda, ei pruugi BonPrix’-l olla võimalik Teie avaldusi ja taotlusi menetleda või Teiega sõlmitud müügilepingut täiel määral täita.

3.5. BonPrix’-l on õigus töödelda Teie punktis 3.1 sätestatud isikuandmeid, esmajoones punktides 3.1.1 (v.a. isikut tõendava dokumendi andmed), 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5 ja 3.1.6 sätestatud andmeid, sõltumata Teie nõusolekust krediidilepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Teie taotluse alusel, näiteks Teie krediiditaotluse krediidiandjale edastamiseks ja krediidiandja vastuse vahendamiseks.

3.6. Kui Te punktis 3.5 sätestatud isikuandmeid BonPrix’-le ei avalda, ei ole BonPrix’-l võimalik Teie taotluse alusel krediidilepingu sõlmimisele eelnevaid meetmeid võtta ega krediidiandjal Teiega krediidilepingut sõlmida.

3.7. Teie isikuandmete töötlemisel punktis 3.5 sätestatud eesmärgil ja viisil on isikuandmete vastutavaks töötlejaks krediidiandja, kelle volitusel töötleb BonPrix Teie isikuandmeid volitatud töötlejana vastavalt krediidiandjaga sõlmitud lepingule ja krediidiandja juhistele. Vastavas osas toimub Teie isikuandmete töötlemine krediidiandja isikuandmete töötlemise tingimuste kohaselt.

3.8. BonPrix’-l on õigus töödelda Teie punktis 3.1sätestatud isikuandmeid sõltumata Teie nõusolekust pettuse vältimiseks tulenevalt BonPrix ja/või krediidiandja ülekaalukast õigustatud huvist.

3.9. BonPrix’-l on õigus töödelda Teie punktis 3.1sätestatud isikuandmeid sõltumata Teie nõusolekust võrgu- ja infoturbe tagamiseks elektroonilise side võrkude ja teenuste pakkujate ning turvatehnoloogiate ja -teenuste pakkujate poolt tulenevalt BonPrix’ ülekaalukast õigustatud huvist.

3.10. BonPrix’-l on õigus töödelda Teie elektroonilisi kontaktandmeid, eelkõige e-posti aadress, mille BonPrix on saanud seoses Teile toote müügi või teenuse osutamisega, ja võrguidentifikaatoreid sõltumata Teie nõusolekust Teile samasuguste toodete või teenuste otseturunduseks ja kaasnevaks profiilianalüüsiks tulenevalt BonPrix’ ülekaalukast õigustatud huvist.

3.11. BonPrix’-l  on õigus töödelda Teie punktis 3.1 sätestatud isikuandmeid, eelkõige punktides 3.1.1 (v.a. isikut tõendava dokumendi andmed), 3.1.2, 3.1.4, 3.1.7 ja 3.1.8 sätestatud andmeid, BonPrix’ ja BonPrix’ poolt hoolikalt valitud kolmandatest isikutest kauba ja teenuste pakkujate toodete ja teenuste otseturunduseks ning otseturundusega seonduvaks profiilianalüüsiks, kui annate BonPrix’-le selleks oma nõusoleku.

3.12. BonPrix’-l on õigus töödelda Teie punktis 3.1 sätestatud isikuandmeid, eelkõige punktides 3.1.1 (v.a. isikut tõendava dokumendi andmed), 3.1.2, 3.1.7 ja 3.1.8 sätestatud andmeid, tarbijaharjumuste ja -eelistuste uuringute, turu-uuringute ja kliendiküsitluste läbiviimiseks, kui annate BonPrix’-le selleks oma nõusoleku.

3.13. BonPrix’-l on õigus töödelda Teie punktis 3.1 sätestatud isikuandmeid, eelkõige punktides 3.1.1, 3.1.2 ja 3.1.9 sätestatud andmeid, tarbijamängude ja kampaaniate korraldamiseks, nende tulemustest teavitamiseks ning auhindade kättetoimetamiseks, sealhulgas teie isikuandmete edastamiseks auhinnad välja pannud BonPrix’ kolmandast isikust koostööpartnerile auhindade kättetoimetamiseks, kui annate BonPrix’-le selleks oma nõusoleku.

 

4. Isikuandmete vastuvõtjad

4.1. BonPrix avaldab ja/või edastab isikuandmeid vastuvõtjatele, sealhulgas volitatud töötlejatele ja kolmandatele isikutele, kelle kategooriad on alljärgnevad:

4.1.1. isikud, kes töötlevad isikuandmeid BonPrix’ või volitatud töötleja otseses alluvuses;

4.1.2. isikud, kelle nimel BonPrix töötleb isikuandmeid volitatud töötlejana, näiteks krediidiandja;

4.1.3. isikud, kellele BonPrix on oma nõuded loovutanud või oma kohustused üle andnud;

4.1.4. BonPrix’ varustajad;

4.1.5. BonPrix’-le klienditeeninduse teenuseid osutavad isikud;

4.1.6. BonPrix’-le postiteenuseid osutavad isikud;

4.1.7. BonPrix’-le makseteenuseid osutavad isikud;

4.1.8. BonPrix’-le raamatupidamisteenuseid osutavad isikud;

4.1.9. BonPrix’-le õigusteenuseid osutavad isikud;

4.1.10. BonPrix’-le elektroonilise side ning võrgu- ja infoturbe teenuseid osutavad isikud.

4.2. BonPrix kasutab üksnes selliseid volitatud töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete töötlemise vastavus õigusaktidest tulenevatele nõuetel ning andmesubjektide õiguste kaitse.

4.3. BonPrix avaldab ja/või edastab Teie isikuandmeid igale konkreetsele vastuvõtjale üksnes juhul ja niivõrd, kui ja kuivõrd see on vajalik punktis 3sätestatud eesmärkidel.

4.4. BonPrix võib õigusaktidest tulenevalt olla kohustatud avaldama ja/või edastama Teie isikuandmeid avaliku sektori asutustele (näiteks Tarbijakaitseametile, Andmekaitse Inspektsioonile, Finantsinspektsioonile, Maksu- ja Tolliametile, korrakaitseorganitele, kohtutele, jne), kes võivad kooskõlas õigusaktidega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga. Nimetatud avaliku sektori asutusi ei peeta vastuvõtjaks, aga nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohalduvate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele.

4.5. BonPrix ei edasta Teie isikuandmeid kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile.

 

5. Isikuandmete säilitamise tähtaeg

5.1. BonPrix säilitab Teie isikuandmeid õigusaktides sätestatud tähtaegade jooksul (raamatupidamise algdokumentides, lepingutes, sõlmitud tehingutes ja teostatud väljamaksetes ja muudes maksustamise seisukohast tähendust omavates dokumentides kajastuvate isikuandmete puhul on vastav tähtaeg reeglina 7 aastat) või kuni isikuandmete säilitamine on vajalik punktis 3sätestatud eesmärkidel.

 

6.  Automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs

6.1. BonPrix ei võta Teie suhtes vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning mis toovad kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldavad Teile sarnast märkimisväärset mõju. 

 

7. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega (kuni 24.05.2018)

7.1. Oma alltoodud õiguste realiseerimiseks pöörduge palun BonPrix’ klienditeeninduse poole punktis 1.2sätestatud kontaktandmetel. Kiireimaks teeninduseks soovitame edastada pöördumise e-posti teel aadressil info@bonprix.ee. Põhjendatud kahtluse korral on BonPrix’-l õigus nõuda Teilt isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

7.2. Teil on õigus nõuda BonPrix’-lt Teie kohta käivaid isikandmeid ning teavet isikuandmete töötlemise eesmärkide, isikuandmete koosseisu ja allikate, kolmandate isikute või nende kategooriate, kellele isikuandmete edastamine on lubatud ning kolmandate isikute, kellele Teie isikuandmeid on edastatud, kohta, samuti isikuandmete töötleja nime, aadressi ja muid kontaktandmeid. Teie õigust saada teavet ja Teie kohta käivaid isikuandmeid piiratakse õigusaktides sätestatud juhtudel.

7.3. Teil on õigus nõuda BonPrix’-lt ebaõigete isikuandmete parandamist.

7.4. Kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, on Teil õigus nõuda BonPrix-lt isikuandmete töötlemise lõpetamist, isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ning kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist.

7.5. Kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda järelevalveasutuse (Andmekaitse Inspektsioon) või kohtu poole, kui õigusaktides ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda.

 

8. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega (alates 25.05.2018)

8.1. Õiguste realiseerimine

8.1.1. Oma alltoodud õiguste realiseerimiseks pöörduge palun BonPrix’ klienditeeninduse poole punktis 1.2 sätestatud kontaktandmetel. Kiireimaks teeninduseks soovitame edastada pöördumise e-posti teel aadressil info@bonprix.ee. Põhjendatud kahtluse korral on BonPrix’-l õigus nõuda Teilt isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

8.2. Õigus tutvuda andmetega

8.2.1. Teil on õigus nõuda BonPrix’-lt kinnitust selle kohta, kas Teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ning kui see nii on, tutvuda isikuandmetega ning teabega asjassepuutuvate isikuandmete liikide, nende allikate (kui need ei ole saadud Teilt), töötlemise eesmärkide, automatiseeritud otsuste ja profiilianalüüsi (kui asjakohane), vastuvõtjate või nende kategooriate, edastamise (kui asjakohane), kavandatava säilitamise ajavahemiku või ajavahemiku määramise kriteeriumide ja Teie õiguste kohta, sealhulgas õiguste kohta nõuda isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist, esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele ja esitada kaebus järelevalveasutusele.

8.3. Õigus andmete parandamisele

8.3.1. Teil on õigus nõuda, et BonPrix parandaks Teid puudutavad ebaõiged isikuandmed ning täiendaks mittetäielikke isikuandmeid sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel.

8.4.  Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)

8.4.1. Teil on õigus nõuda, et BonPrix kustutaks Teid puudutavad isikuandmed, kui:

8.4.1.1. isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;

8.4.1.2. võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;

8.4.1.3. esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes (ja asjakohasel juhul puuduvad töötlemiseks ülekaalukad õiguspärased põhjused);

8.4.1.4. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

8.4.1.5. isikuandmed tuleb kustutada täitmaks BonPrix’ suhtes kohalduvast õigusest tulenevat juriidilist kohustust;

8.4.1.6. isikuandmeid koguti seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega otse lapsele.

8.4.2. Teil ei ole õigust nõuda isikuandmete kustutamist määral mil nende töötlemine on vajalik isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud juhtudel, näiteks sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, kohalduva õigusega ette nähtud BonPrix’ juriidilise kohustuse täitmiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks jne.

8.5.  Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

8.5.1. Teil on õigus nõuda BonPrix’-lt isikuandmete töötlemise piiramist, kui:

8.5.1.1. vaidlustate isikuandmete õigsuse, BonPrix’ poolt isikuandmete õigsuse kontrollimise ajaks;

8.5.1.2. isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei taotle nende kustutamist;

8.5.1.3. BonPrix ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

8.5.1.4. esitate isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas BonPrix’ õiguspärased põhjused kaaluvad üles Teie põhjused.

8.6. Õigus esitada vastuväiteid

8.6.1. Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on avalikes huvides oleva ülesande täitmine või avaliku võimu teostamine või BonPrix’ või kolmanda isiku õigustatud huvi, on Teil õigus oma konkreetsest olukorrast lähtuvalt esitada isikuandmete töötlemise, sealhulgas profiilianalüüsi, suhtes vastuväiteid. Sellisel juhul ei töötle BonPrix enam Teie isikuandmeid, välja arvatud kui BonPrix tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis on ülekaalukas, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

8.6.2. Kui Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on Teil õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes selliseks turunduseks, sealhulgas profiilianalüüsi suhtes määral, mil see on seotud kõnealuse otseturundusega. Sellisel juhul Teie isikuandmeid enam sellisel eesmärgil ei töödelda. Vastuväite esitamiseks edastage vastav ühemõtteline tahteavaldus e-kirja teel BonPrix’ klienditeenindusele või järgige Teile saadetud turundusmaterjalide juures toodud juhiseid vastuväite esitamiseks automatiseeritud vahendite abil.

8.7. Andmete ülekandmise õigus

8.7.1. Teil on õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete BonPrix’-le esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui töötlemine põhineb Teie nõusolekul või on vajalik Teie osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Teie taotlusele ning töödeldakse automatiseeritult.

8.7.2. Teil on õigus nõuda, et BonPrix edastab andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

8.8. Õigus nõusoleku tagasivõtmisele

8.8.1. Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks edastage vastav ühemõtteline tahteavaldus BonPrix’ klienditeenindusele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimavaldavas vormis.

8.8.2. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

8.9. Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

8.9.1. Ilma, et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui olete seisukohal, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmäärust.

8.9.2. Järelevalveasutuse kontaktandmed on alljärgnevad:

Aadress: Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn

E-posti aadress: info@aki.ee

Telefon: 5620 2341 (E,T,K,R 10:00‑12:00 ja 14:00‑16:00, N 10:00‑12:00 ja 14:00‑15:00)

 

9. Isikuandmete töötlemise tingimuste muutmine

9.1. BonPrix’-l on õigus käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi omal äranägemisel igal ajal muuta.

 

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsis on väike tekstifail, mis sisaldab teavet, mida kasutatakse veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised muudavad teie veebikasutamise lihtsamaks, sest salvestavad lehitsemisinfot ning aitavad meil parandada nii oma veebilehekülge kui ka teie kasutajakogemust.

Meie ja meie koostööpartneritest kolmandad isikud kasutame küpsiseid reklaamimiseks ning turusegmentide ja sihtrühmade suurendamiseks.

Lisaks kasutame ka muid sarnaseid tehnoloogilisi vahendeid, näiteks pikselmärke ja veebilehe liikluse analüüsimiseks Google Analytics programmi.

Küpsiseid on võimalik vastavalt enda soovile kontrollida ja/ või kustutada. Saate küpsised ka välja lülitada, kuid seda tehes võib juhtuda, et teatud teenuseid ja võimalusi meie veebilehel ei saa kasutada.